Day2Day Ride lejeaftale

Udlejer

CFCO A/S under binavnet Dribe A/S (”vi” eller ”os”)

Turbinevej 9
2860 Søborg

CVR-nr. 38 72 91 44

(”Udlejer”)

Telefon: +45 70 23 74 23

Mail: info@dribe.dk

Lejer

Lejeaftalen

 • Udleverings- og afleveringskvitteringer, Prislisten og privatlivspolitikken er en integreret del af Lejeaftalen og udgør sammen med vedlagte generelle lejebetingelser (”Lejebetingelserne”) det samlede aftalegrundlag mellem parterne.

Afhentningssted

 • Køretøjet afhentes af Lejer fra det valgte pick-up (”Afhentningssted”).

Afhentningstidspunkt

 • Køretøjet kan afhentes på Afhentningsstedet fra den valgte pick-up dato klokken 09:00 (”Afhentningstidspunkt”).
 • Såfremt Lejer udlader at afhente Køretøjet, eller afhenter Køretøjet på et senere tidspunkt, vil Lejer stadig hæfte for betaling af lejeydelser regnet fra det aftalte Afhentningstidspunkt. Afleveringstidspunkt
 • Køretøjet skal senest afleveres dagen efter den valgte returneringsdato klokken 09:00 (”Afleveringstidspunkt”) – medmindre Lejeaftalen opsiges på et tidligere tidspunkt i overensstemmelse med denne lejeaftale (”Lejeaftalen”) og vedlagte generelle Lejebetingelser.
 • Såfremt Køretøjet ikke afleveres på det aftalte Afleveringstidspunkt hæfter Lejer for lejeydelser frem til det tidspunkt, hvor Køretøjet er afleveret til Udlejer. Afleveringssted
 • Køretøjet skal afleveres af Lejer på bilens designerede afleveringssted (”Afleveringssted”).

Antal inkluderede kilometer

 • Lejeydelsen er fastsat på baggrund af det aftalte kørselsbehov. Overskrides det aftalte antal kilometer, faktureres Lejer særskilt for overkørte kilometer med den takst, der fremgår af Lejeaftalen.

  Inkluderede kilometer vedrører alene denne Lejeaftale og kan ikke modregnes i overkørte kilometer på andre lejeaftaler.

Ingen ret til fortrydelse eller opsigelse

 • Lejer er bekendt med, at der ikke er fortrydelsesret på leje af Køretøjet i overensstemmelse med forbrugeraftaleloven. Lejer kan yderligere ikke opsige Lejeaftalen i den aftalte Lejeperiode. Lejer er dermed bundet i hele lejeperioden (”Bindingsperioden”).
 • Det betyder, at Lejer kan aflevere Køretøjet til Udlejer inden det aftalte Afleveringstidspunkt, men Lejer vil i det tilfælde ikke være berettiget til forholdsmæssig refundering for ubrugte lejedage. Pris og betaling
 • Lejeydelsen forfalder til betaling ved Lejers bestilling af det i Lejeaftalen omhandlende Køretøj.

Indeholdt i lejen

 • Den aftalte ydelse omfatter udover leje af Køretøjet følgende:
 • Grøn ejerafgift
 • Ansvarsforsikring og kaskoforsikring (således at Lejer har en selvrisiko på 5.000 kr. pr. skade)
 • Service- og reparationsomkostninger, dog med de begrænsninger der følger af de generelle Lejebetingelser.
 • Dæk (vinter/sommer) Overkørte kilometer
 • Eventuelt overkørte kilometer opgøres efter Køretøjets aflevering og afregnes med aftalte pris per overkørt kilometer.
 • Lejer hæfter for betaling af overkørte kilometer, bøder og andre skyldige beløb, som måtte blive pålagt Udlejer som følge af Lejers eller en eventuel Førers brug af Køretøjet i Lejeperioden.

Anvendelse af Køretøjet

 • Lejer eller Fører af Køretøjet skal derudover overholde de i Lejeaftalen vedlagte generelle Lejebetingelser og gældende lovgivning. Ved manglende overholdelse påhviler det Lejer at holde Udlejer skadesløs for ethvert tab, som Udlejer måtte lide som en følge heraf.
 • Køretøjet må ikke anvendes til kørsel på bane eller erhvervsmæssig person- eller godsbefordring samt anden kørsel, som kræver særlig tilladelse.

Parkeringsafgifter, bøde og gebyrer

 • På samme måde som hvis Lejer havde været Køretøjets ejer, er Lejer ansvarlig for eventuelle lovbrud, der finder sted i Lejeperioden og sker i forbindelse med Lejers eller eventuel Førers brug af Køretøjet. Lejer hæfter for betaling af parkeringsafgifter, bøder og andre skyldige beløb, som måtte blive pålagt Udlejer som følge af Lejers eller en eventuel Førers brug af Køretøjet under Lejeperioden og frem til det tidspunkt, hvor Køretøjet er afleveret til Udlejer. Lejer accepterer, at Udlejer yderligere er berettiget til at opkræve gebyrer i overensstemmelse med Udlejers Prisliste.

Førere

 • Køretøjet må kun føres af Lejer og de angivne førere, som har haft minimum 3 års skadefri kørsel for så vidt angår anmeldte forsikringsskader, hvor føreren er blevet kendt helt eller delvis ansvarlig i perioden op til Lejeperioden.
 • Køretøjet må kun føres af Lejer eller de(n) anførte Fører(e). Hvis Køretøjet beskadiges, medens den føres af andre end Lejer eller Føreren/Førerne, kan Udlejers forsikringsselskab gøre regres gældende over for både Lejer og Føreren/Førerne for de opståede skader og tab.
 • Lejer er over for Udlejer ansvarlig for enhver skade på Køretøjet og tab, Udlejer måtte lide som følge af Lejers leje af Køretøjet, uanset hvem der fører det.

Skader og ulykker

 • Udlejer har tegnet en ansvars- og kaskoforsikring for Køretøjet, hvor Lejer og Føreren/Førerne anses for sikrede.

Lejer har en selvrisiko på kr. 5.000 pr. skade

 • Forsikringsselskabet kan imidlertid gøre regres gældende over for Lejer eller Føreren/Førerne for det fulde tab i følgende tilfælde:
 • Hvis den pågældende har ført Køretøjet uden at have gyldigt kørekort
 • Hvis Køretøjet er ført af andre end Lejer/Føreren/Førerne,
 • Hvis skaden er fremkaldt ved en uagtsomhed, der kan betegnes som grov hensynsløshed, jf. færdselslovens § 108, stk. 2.
 • Ved enhver væsentlig skade, ulykke eller havari skal Lejer straks underrette Udlejer telefonisk på tlf.nr. 70 23 74 23.
 • Lejer er forpligtet til at anmelde enhver skade på Køretøjet til Udlejers forsikringsselskab, Codan, kontaktoplysninger findes på Dribe-applikationen samt på www.dribe.dk. Lejers anmeldelsespligt omfatter også mindre buler, stenslag og skader af kosmetisk art.
 • Ved driftsstop skal Udlejers mobilitetsservice anvendes. Kontaktlysninger på udlejers mobilitetsservice findes på Dribe-applikationen samt på www.dribe.dk.

Ændringer i lejeaftalen

 • Udlejer er berettiget til at ændre vilkårene i Lejeaftalen, herunder priser og gebyrer, jf. punkt 13 i de generelle Lejebetingelser.
  Væsentlige ændringer skal varsles over for Lejer med et varsel på mindst 30 dage til udløbet af en lejeperiode, og Lejer kan i varslingsperioden opsige Lejeaftalen til udgangen af varslingsperioden med et varsel på 7 dage, uanset udgangspunktet, hvorefter Lejer ikke har ret til opsigelse.
 • Væsentlige ændringer varsles via individuel kommunikation, fx e-mail eller sms, se Lejeaftalens afsnit om ‘Kommunikation’.

Kommunikation

 • Lejer er forpligtet til at oplyse Udlejer om sine til enhver tid gældende person- og kontaktoplysninger, herunder e-mail, telefonnr. m.v.
 • Kommunikation mellem Lejer og Udlejer, herunder varsling om ændringer, og anmodning om Lejers accept væsentlige ændringer, anses for at være kommet frem til Lejer, når meddelelsen er sendt via push-besked i Dribe-applikationen og eftersendt pr. e-mail, eller sms.

Overdragelse

 • Lejer er ikke berettiget til, hverken helt eller delvist, at overdrage sine rettigheder og/eller forpligtelser ifølge Lejeaftalen uden Udlejerens forudgående skriftlige samtykke, medmindre andet følger af lov.
 • Udlejer er berettiget til at overdrage sine rettigheder og forpligtelser i henhold til Lejeaftalen, herunder også indgåede aftaler om betalingsservice og tilsvarende. Overdragelsen kan dog blive betragtet som en væsentlig ændring, der i så fald vil blive varslet over for Lejer i overensstemmelse med punkt 13 i de generelle Lejebetingelser.

Øvrige vilkår

 • Lejeforholdet reguleres tillige af Udlejers generelle Lejebetingelser og de af Udlejer udstedte afhentnings- og afleveringskvitteringer, der udgør en integreret del af Lejeaftalen, og som Lejer ved sin underskrift på denne Lejeaftale erklærer at være bekendt med og have accepteret. De generelle Lejebetingelser er til enhver tid tilgængelige på Dribes mobilapplikationen og på Dribes hjemmeside www.dribe.dk.
 • Desuden henvises til den til enhver tid gældende lovgivning, herunder udlejningsbekendtgørelsen (bekendtgørelse 2013-05-02 nr. 463 med senere ændringer).

Underskrift

 • Denne Lejeaftale accepteres og opbevares digitalt af Udlejer. Et eksemplar af den accepterede Lejeaftale vil være tilgængelig for Lejer i Dribe-applikationen og kan af Lejer downloades som en PDF.
 • Udleveringskvittering, afleveringskvittering og eventuel tilstandsrapport udfærdiges i to eksemplarer, hvoraf Udlejer og Lejer hver modtager og opbevarer ét eksemplar.