Generelle lejebetingelser

1. Ejendomsret.

 • 1.1 Lejer har alene en brugsret til Køretøjet på de vilkår, der fremgår af Lejeaftalen og disse Lejebetingelser.
 • 1.2 Udlejer kan kræve Køretøjet forsynet med skilte og mærker.
 • 1.3 Typebetegnelser, fabrikationsnumre og lignende, der tjener til identifikation af Køretøjet, må ikke fjernes.
 • 1.4 Lejer må ikke sælge, pantsætte, stille som sikkerhed eller på anden måde råde retligt over Køretøjet.
 • 1.5 Lejer må ikke ændre eller omdanne Køretøjet, ligesom Lejer ikke har ret til at udskifte dele af Køretøjet.
 • 1.6 Lejer må ikke påmontere OBD-enhed(er) i Køretøjet.
 • 1.7 Udlejer har til enhver tid ret til at besigtige Køretøjet på en af Udlejer angivet adresse, dog med mindst 7 dages varsel.

2. Brugsret og anvendelse.

 • 2.1 Køretøjet må ikke fremlejes, udlånes eller overlades til tredjemand. Hvis Køretøjets brug overlades til andre end Lejer, skal denne Fører fremgå udtrykkeligt af Lejeaftalen.
 • 2.2 Køretøjet må kun bruges til kørsel inden for kontinentet Europa, med undtagelse af en række lande. Køretøjet må ikke bruges til kørsel i: Albanien, Armenien, Azerbaijan, Belarus (Hviderusland), Bosnien, Bulgarien, Cypern, Estland, Georgien, Grækenland, Iran, Israel, Kasakhstan, Kosovo, Kroatien, Letland, Litauen, Malta, Makedonien, Marokko, Moldova, Montenegro, Polen, Rumænien, Rusland, Serbien, Slovakiet, Slovenien, Tjekkiet, Tunesien, Tyrkiet, Ukraine eller Ungarn.
 • 2.3 Rygning i Køretøjet er ikke tilladt. Ved overtrædelse vil Lejer blive pålagt at betale et rengøringsgebyr, der fremgår af Udlejers Prisliste (”Prislisten”). Prislisten er vedlagt denne Lejeaftale. Prislisten er derudover tilgængelig på Udlejers mobilapplikation og hjemmeside.
 • 2.4 Det er ikke tilladt at have dyr i Køretøjet. Ved overtrædelse vil Lejer blive pålagt at betale et rengøringsgebyr, der fremgår af Udlejers Prisliste.
 • 2.4 Køretøjet må ikke anvendes til udlejning, kørsel på bane eller anden form for erhvervsmæssig person- eller godsbefordring samt anden kørsel, som kræver særlig tilladelse.
 • 2.5 Såfremt Køretøjet anvendes i strid med denne Lejeaftale, de generelle Lejebetingelser eller gældende lovgivning, er Udlejer berettiget til at tilbagetage Køretøjet uden varsel. Enhver dermed forbundet omkostning pålægges Lejer, der tillige er pligtig at betale den aftalte leje for Køretøjet i den resterende del af Lejeperioden.
 • 2.6 Lejer bekræfter at være blevet gjort opmærksom på, at Køretøjet er udstyret med satellit-sporing.

3. Lejeydelse.

 • 3.1 Lejeren skal betale den lejeydelse, der fremgår af Lejeaftalen.
 • 3.2 Det fremgår af selve Lejeaftalen, hvornår lejeydelsen/de løbende lejeydelser forfalder til betaling.
 • 3.3 Ved forsinket betaling af Lejeydelsen eller andre skyldige ydelser i henhold til Lejeaftalen betales morarente samt påkravsgebyr i overensstemmelse med rentelovens bestemmelser.
 • 3.4 Der kan alene anvendes danske Visa/Dankort, Visa eller Mastercard kreditkort som betalingsmiddel. Lejer er forpligtet til at sikre sig, at der er dækning for skyldige beløb, og at kreditkortet er aktivt. Lejer er indforstået med, at Udlejer automatisk trækker betalingen på Visa delen, hvis lejeren har et kombineret Visa/Dankort. Ved udskiftning af kort skal Lejer uopfordret underrette Lejer ved at opdatere kortoplysningerne på Udlejers applikation.
 • 3.5 Ved automatisk kortbetaling gælder i tillæg til de generelle lejebetingelser også ‘Vilkår for automatisk kortbetaling’ (udleveret sammen med de generelle lejebetingelser). Disse kan til enhver tid findes i Dribe Applikationen eller på Dribe hjemmesiden: www.dribe.dk.
 • 3.6 Den lejeydelse, der fremgår af Lejeaftalen, er fast i hele Lejeperioden og omfatter leje af Køretøjet, grøn ejerafgift, ansvars- og kaskoforsikring (med selvrisiko på 5.000 kr. pr. skade), service, reparation og dæk.
 • 3.7 Bortkomst eller totalbeskadigelse af Køretøjet ved en begivenhed, der ikke beror på Udlejers forhold, fritager ikke Lejer fra at betale lejeydelsen

4. Afhentning/Udlevering.

 • 4.1 Afhentningssted og Afhentningstidspunktet fremgår af Lejeaftalen samt af Dribe-applikationen. Lejer hæfter for betaling af Lejeydelsen fra det aftalte Afhentningstidspunkt, uanset om Lejer først vælger at afhente Køretøjet på et senere tidspunkt.
 • 4.2 Ved afhentning skal Lejer straks undersøge Køretøjet. Lejer bekræfter ved ibrugtagning af Køretøjet, at Køretøjet er modtaget i god og lovlig stand, herunder at Lejer har undersøgt bremser, styretøj, signalapparater og lygter, inden kørsel påbegyndes. Opdager Lejer, at der er fejl eller mangler ved Køretøjet ved undersøgelsen, skal dette straks oplyses til Udlejer, før Køretøjet tages i brug.
 • 4.3 I perioden fra Køretøjets afhentning og frem til Køretøjets aflevering til Udlejer, forpligter Lejer/Fører sig til ikke at efterlade nøgler til Køretøjet i Køretøjet, når det ikke er i brug. Det er en forudsætning for forsikringsdækning, at nøglerne til Køretøjet ikke efterlades i Køretøjet, jf. punkt 10.3.

5. Udlejers ansvar.

 • 5.1. Udlejer fraskriver sig ansvaret for ethvert tab eller andre følgeskader, som forsinkelse eller mangler ved Køretøjet måtte udløse hos Lejer.
 • 5.2 I tilfælde af mangler ved Køretøjet er Lejer forpligtet til at acceptere afhjælpning. Såfremt afhjælpning ikke er mulig, kan Udlejer vælge af udskifte Køretøjet eller opsige Lejeaftalen i overensstemmelse med punkt 9.4.
 • 5.3 Udlejer er ikke ansvarlig for private genstande, som bliver beskadiget, tabt eller glemt under eller efter lejemålet.
 • 5.4 Udlejer er ikke ansvarlig for force majeure, herunder men ikke begrænset til nedbrud i eller manglende adgang til IT systemer, pandemier, hærværk og tyveri samt andre begivenheder, som ligger uden for Udlejers kontrol, og hvad enten begivenheden rammer Udlejer selv eller en underleverandør.
 • 5.5 Udlejer kan ikke gøres erstatningsansvarlig for tab eller skade opstået som følge af Lejers brug af Køretøjet, herunder beskadigelse af tredjemands ting, medmindre Udlejer har handlet særskilt ansvarspådragende.

6. Lejers ansvar.

 • 6.1 Konstaterer Lejer i løbet af Lejeperioden, at Køretøjet ikke er i overensstemmelse med det aftalte, skal Lejeren reklamere over for Udlejer, straks efter fejlen/manglen bliver opdaget.
 • 6.2 Lejer er ansvarlig for, at såvel private som offentlige forskrifter, der gælder for benyttelse af Køretøjet, overholdes, og at fornødne tilladelser indhentes. Lejer bærer risikoen for, at de fornødne tilladelser kan opnås og ikke tilbagekaldes.
 • 6.3 Lejer friholder Udlejer for ethvert ansvar, som Udlejer måtte ifalde over for det offentlige eller over for private på grund af den brug, Lejer gør af Køretøjet, herunder at forskrifter ikke er iagttaget, eller tilladelse ikke er indhentet.
 • 6.4 Lejer må kun påfylde den korrekte brændstoftype på Køretøjet. Lejer skal holde Udlejer skadesløs for ethvert tab forbundet med påfyldning af forkert brændstoftype.
 • 6.5 Lejer må ikke benytte Køretøjet til kørsel under påvirkning af alkohol, narkotiske stoffer eller andre former for sløvende midler.
 • 6.6 På samme måde som hvis Lejer havde været Køretøjets ejer, er Lejer ansvarlig for eventuelle lovbrud, der finder sted i Lejeperioden og sker i forbindelse med Lejers/Førers brug af Køretøjet. Lejer hæfter for alle gebyrer, bøder og afgifter, herunder vejafgifter, som måtte opstå i forbindelse med brugen af Køretøjet under Lejeperioden og frem til det tidspunkt, hvor Køretøjet er afleveret til Udlejer. Lejer accepterer, at Udlejer er berettiget til at trække disse omkostninger på Lejers kreditkort med tillæg af det administrationsgebyr, der fremgår af Udlejers Prisliste.

7. Vedligeholdelse.

 • 7.1 Lejeaftalen er inklusive fri service og mekanisk vedligeholdelse i henhold til de til enhver tid gældende forskrifter fra fabrikanten, herunder udgifter til arbejdsløn, reservedele, kontrol og olieskift. Desuden omfatter lejeaftalen vinter- og sommerdæk samt skifte heraf inden for de gældende dæksæsoner. Ønsker lejer at få skiftet de sæsonbestemte dæk uden for den gældende dæksæson (sommer og vinter), vil det koste et gebyr, der fremgår af Udlejers prisliste.
 • 7.2 Lejer er dog forpligtet til at vedligeholde Køretøjet, således at Køretøjet til enhver tid svarer til den stand, Køretøjet havde ved udlevering, og ikke udviser anden forringelse end, hvad der følger af almindeligt slid og ælde. Lejer skal ved vedligeholdelse nøje overholde de herfor gældende forskrifter som angivet i instruktionsbøger og lignende materiale fra fabrikanten.
 • 7.3 Såfremt Køretøjet i Lejeperioden skal have udført service, skal repareres eller skal have udført arbejde på basis af en fabriksindkaldelse, er Lejer forpligtet til at indlevere Køretøjet til et af Udlejer anvist sted. Såfremt en servicelampe begynder at lyse i Køretøjet under Lejeperioden, er Lejer forpligtet til straks at orientere Udlejer herom. Lejer er også i det tilfælde forpligtet til at indlevere Køretøjet, såfremt Udlejer vurderer, at det er nødvendigt.
 • 7.4 Lejer vil blive holdt ansvarlig for eventuelle følgeskader, der måtte opstå på grund af manglende overholdelse af punkt 7.2 og 7.3, herunder for bortfald af garanti.
 • 7.5 Lejer må ikke selv foretage reparation eller service af Køretøjet, men skal i stedet straks kontakte Udlejer for anvisning til en af Udlejers faste samarbejdspartnere. Ved forudbestilt tid til reparation på et værksted, vil muligheden for lånebil afhænge af det enkelte værksted, Udlejer stiller derfor ikke lånebil til rådighed for brugeren.
 • 7.6 Bugseres Lejers Køretøj til en servicepartner/værksted af det pågældende bilmærkes Vejhjælp, og går der mere end 24 timer, fra Lejer har kontaktet Vejhjælp, til bilen bliver køreklar, kan Lejer bede om en gratis lånebil fra det pågældende værksted. Lånebil stilles til rådighed på den førstkommende hverdag, hvis Lejers bil kommer på værksted i weekenden eller på helligdage. Udlejer stiller ikke en lånebil til rådighed.
 • 7.7 Hvis Lejer undlader at indlevere Køretøjet til Udlejer ved ”lease-end” efter forudgående anmodning fra Udlejer, vil dette blive betragtet som væsentlig misligholdelse af Lejeaftalen, og Udlejer vil være berettiget til at opkræve gebyr jf. Dribes gældende Prisliste.

8. Risiko.

 • 8.1 Lejer bærer risikoen for Køretøjets ødelæggelse, forringelse, beskadigelse eller bortkomst, herunder tyveri, fra det tidspunkt hvor Køretøjet er afhentet og kommet i Lejers eller Førers besiddelse og frem til det tidspunkt, hvor Køretøjet er leveret tilbage til Udlejer på det af Udlejer anviste Afleveringstidspunkt og Afleveringssted.
 • 8.2 Vælger Lejer at returnere køretøjet uden assisteret inspektion, gives der samtidig accept på, at der hæftes for skader der konstateres ved uledsaget inspektion. Den uledsagede gennemgang foretages inden for 2 arbejdsdage efter aflevering af Køretøjet, denne tidsramme kan dog udvides i forbindelse med weekender og danske helligdage. Udlejer kan således ikke stilles til ansvar for skader, der ikke er dokumenteret ved en assisteret inspektion8.3 Lejer hæfter for udgifter udløst af skader, hændelige uheld, tyveri m.v., i det omfang skaden ikke er dækket af den i punkt 10 tegnede forsikring.
 • 8.4 Hvis Køretøjet ødelægges eller forringes – uanset af hvilken årsag – skal Lejer straks underrette Udlejer herom.
 • 8.5 Lejer frigør ved sin accept af Lejeaftalen og disse Lejebetingelser Udlejer for ethvert ansvar for tab af eller skader på enhver genstand, som Lejer eller nogen anden person måtte have efterladt, opbevaret eller transporteret i køretøjet før eller under Udlejningsperioden. Lejer er endvidere indforstået med at holde Udlejer skadesløs i tilfælde af erstatningskrav eller omkostninger opstået i forbindelse med sådanne tab eller skader, ligesom Lejer skal forsvare udlejers interesser og godtgøre ham eventuelle omkostninger i denne forbindelse.

9. Opsigelse af Lejeaftalen.

 • 9.1 Lejer er bekendt med, at der ikke er fortrydelsesret på leje af Køretøjet.
 • 9.2 Lejer kan først opsige Lejeaftalen efter udløb af den bindingsperiode, der fremgår af Lejeaftalen. Lejer hæfter dog under alle omstændigheder for betaling af lejeydelser frem til det tidspunkt, hvor Køretøjet er afleveret til Udlejer.
 • 9.3 Lejer kan opsige Lejeaftalen ved at returnere Køretøjet i og følge returneringsprocessen i Udlejers mobilapplikation.
 • 9.4 Såfremt Køretøjet returneres, inden bindingsperioden er udløbet, vil Lejer ikke have ret til refundering for ubrugte lejedage. Opsiges Lejeaftalen efter bindingsperioden fsva. Everyday Ride Lejeaftalen, vil Lejer være berettiget til forholdsmæssig refundering for det antal ubrugte lejedage, som Lejer har foretaget betaling for.

10. Forsikring.

 • 10.1 Kasko- og ansvarsforsikring er inkluderet i Lejeydelsen, dog hæfter Lejer for skader op til selvrisikobeløbet. Selvrisikoen for Lejer begrænses til maksimalt 5.000 kr. pr. skade.
 • 10.2 Det er en forudsætning for forsikringsdækning, at Lejer eller Fører af Køretøjet alene er de personer, der fremgår af Lejeaftalen, og at disse er minimum 26 år (medmindre Lejer eller fører er Young Driber og dermed har tilkøbt Young Driber forsikring), har et gyldigt dansk kørekort og et dansk CPR- nummer. Derudover er det en betingelse, at en eventuel Fører af Køretøjet har haft minimum tre års skadefri kørsel forstået som anmeldte forsikringsskader, hvor Føreren er blevet tilkendt det fulde eller delvise ansvar, i perioden op til Lejeperioden.
 • 10.3 Ægtefælle/samlever samt hjemmeboende børn under 26 år indgår i Lejers sikrede kreds, såfremt de er anført på lejekontrakten med de korrekte oplysninger og har samme folkeregisteradresse. Det er en forudsætning, at de medsikrede har et gyldigt dansk kørekort, midlertidige kørekort accepteres ikke.
 • 10.4 Lejers børn, der ikke er fyldt 26 år, kan forsikres mod en merbetaling på 200 kr./mdr. Det er en forudsætning for dækningen, at medforsikrede er fyldt 21 år, er anført på lejekontrakten med de korrekte oplysninger, kan dokumentere 3 års skadefri og har gyldigt dansk kørekort (midlertidige kørekort accepteres ikke). Der er således ikke forsikringsdækning på Lejers børn, der ikke er fyldt 21 år og ikke er bosat på Lejers adresse.
 • 10.5 Det er en forudsætning for forsikringsdækning, at nøglerne til Køretøjet ikke efterlades i Køretøjet, når det ikke er i brug.
 • 10.6 Det er en forudsætning for forsikringsdækning, at ejendele ikke efterlades synligt i bilen, herunder også ikke-fastmonteret elektronisk udstyr.
 • 10.7 Forsikringsselskabet kan gøre regres gældende over for Lejer eller Fører af Køretøjet for den fulde skadesudgift, hvis Køretøjet er ført af en person uden gyldigt kørekort, hvis Køretøjet er ført af en person, der ikke er påført som Lejer eller Fører i Lejeaftalen, eller hvis skaden er fremkaldt ved en uagtsomhed, der kan betegnes som grov hensynsløshed, jf. færdselslovens § 108, stk. 2.
 • 10.8 Lejer accepterer sin forpligtelse til at beskytte Udlejers interesser i tilfælde af skade eller anden forsikringsbegivenhed ved:
  • 10.8.1 straks at anmelde enhver skade der opstår i Lejeperioden til Udlejers forsikringsselskab
  • 10.8.2 at skaffe navne og adresser og forsikringsoplysninger på alle implicerede parter og eventuelle vidner samt registreringsnumre på alle implicerede biler,
  • 10.8.3 undlade at anerkende ansvar eller skyld,
  • 10.8.4 undlade at forlade køretøjet, uden at der er truffet tilstrækkelige sikkerhedsforanstaltninger,
  • 10.8.5 underrette politiet omgående, såfremt en anden parts skyld skal fastslås, eller hvis der er tale om personskade,
  • 10.8.6 udfylde og aflevere en skadesanmeldelse på Udlejers eller Udlejers forsikringsselskabs forespørgsel.
 • 10.9 Hvis Lejer undlader at iagttage ovenstående, medfører det bortfald af forsikringsdækningen. •
 • 10.10 Lejer er forpligtet til straks at udbedre enhver skade der opstår i Lejeperioden forud for aflevering af Køretøjet.

11. Misligholdelse.

 • 11.1 Udlejer kan uden varsel ophæve Lejeaftalen, tilbagetage Køretøjet og kræve fuld erstatning for sit tab, herunder bl.a. lejeydelser i den resterende del af Lejeperioden, hvis Lejer væsentligt misligholder sine forpligtelser i henhold til Lejeaftalen eller disse Lejebetingelser. Lejer har i den anledning ikke krav på et erstatningskøretøj eller økonomisk kompensation.
 • 11.2 De nedenfor oplistede forhold vil blive betragtet som væsentlig misligholdelse. Listen er ikke udtømmende. Det vil blive betragtet som væsentlig misligholde, hvis Lejer:
  • 11.2.1 undlader at betale forfaldne ydelser eller andre skyldige beløb,
  • 11.2.2 undlader at aflevere Køretøjet til Udlejer på det aftalte Afleveringstidspunkt, når Lejeaftalen er endeligt opsagt (og ikke automatisk forlænges, hvis dette er en mulighed i henhold til Lejeaftalen),
  • 11.2.3 forsømmer at vedligeholde Køretøjet som reguleret i punkt 7,
  • 11.2.4 nægter Udlejer eller dennes samarbejdspartner efter rimeligt varsel på 7 dage at få adgang til at besigtige Køretøjet,
  • 11.2.5 anvender Køretøjet i strid med de love, forskrifter og instruktioner, der gælder for sådant brug, herunder som følge af vanvidskørsel i henhold til færdsels- og straffeloven eller undlader at indhente de fornødne offentlige tilladelser,
  • 11.2.6 overlader brugen af Køretøjet helt eller delvist til andre end de i Lejeaftalen godkendte personer.
 • 11.3 Såfremt politiet eller anden offentlig myndighed vurderer, at Køretøjet under Lejeperioden har været benyttet til ulovlige eller uhensigtsmæssige formål, kan disse uden videre inddrage Køretøjet, uden at Lejer i den anledning har krav på erstatningskøretøj eller økonomisk kompensation.
 • 11.4 Strømmen på Køretøjets undervogn kan blive slukket, hvis Lejer misligholder lejeaftalen og ikke afleverer Køretøjet tilbage til Udlejer. Af sikkerhedsmæssige årsager vil Lejer blive varslet via e-mail om, hvornår strømmen på Køretøjets undervogn bliver slukket. Strømmen vil blive slukket på det angivne tidspunkt eller så tæt på som muligt derpå.
 • 11.5 I forbindelse med tilbagetagning af Køretøjet faktureres Lejer for afhentningen i overensstemmelse med Udlejers gældende Prisliste.

12. Aflevering.

 • 12.1 Køretøjet afleveres til Udlejer i samme stand som ved udleveringen. Køretøjet afleveres desuden rengjort, støvsuget, nyvasket og tømt for private effekter i overensstemmelse med Udlejers instruks for afleveringsprocedure på Udlejers applikation. Køretøjet skal indeholde alle nøgler og eventuelle nøglekort, radiokoder, servicebog og instruktionsbøger, som Køretøjet blev udleveret med.
 • 12.2 Køretøjet skal afleveres med fuld tank, ellers udløser det et gebyr. Gebyret fremgår af Udlejers Prisliste, som er udleveret sammen med Lejeaftalen og de generelle Lejebetingelser.
 • 12.3 Når Køretøjet er afleveret, modtager Lejer en afleveringskvittering via Udlejers mobilapplikationen. Lejer skal følge den afleveringsprocedure, der fremgår af Udlejers mobilapplikation.
 • 12.4 Udlejer vil herefter gennemgå Køretøjet og udarbejde en skadesrapport, hvis Køretøjets stand ligger udover normalt slid og ælde, herunder hvis der er: stenslag eller revner i glas, ridser i lakken (der ikke kan poleres væk), ridser/huller/buler i interiør, skader, eftermontering af ekstraudstyr, ruder og dæk samt fælge, og tilfælde, hvor kabinen er medtaget af røg eller andre lugtgener.
 • 12.5 Udlejer tilbyder at Lejer kan bestille inspektion ved returnering inden for et nærmere angivet tidsrum. Ved inspektionen gennemgås bilen for skader, fejl og mangler, dog uden at disse vil blive prissat. Det er en forudsætning for at kunne foretage inspektionen, at det på forhånd er booket og at bilen er vasket og rengjort. Efterkommes dette ikke, vil inspektionen ikke kunne foretages og brugeren hæfter for skader, fejl og mangler, på samme vilkår som når inspektionen fravælges. Der vil ved inspektionen ikke blive givet pris på udbedringen af skader samt fejl og mangler.”
 • 12.6 Udgifter til udbedring af forhold, der ikke kan karakteriseres som almindeligt slid og ælde, vil blive opgjort og opkrævet af Lejer.
 • 12.7 Såfremt gennemgangen af Køretøjet viser skader, der dækkes af Køretøjets kaskoforsikring, hæfter Lejer for den selvrisiko, der fremgår af Lejeaftalen, og Lejer er forpligtet til at udfylde en skadesanmeldelse og bistå Udlejer overfor Udlejers forsikringsselskab. Lejer hæfter for betaling af reparation af skader, der ikke er omfattet af kaskoforsikringen jf. prislisten. Visse skader falder under en bagatelgrænse, som Lejer ikke hæfter for. Beskrivelsen af acceptable og uacceptable skader findes i Udlejers “Fair wear and tear guidelines”. (https://dribe.dk/alt-det-med-smaat/fair-wear-tear-guide/)
 • 12.8 Det tilladte kilometerforbrug for Lejeperioden fremgår af Lejeaftalen. Lejer skal betale for overkørte kilometer ved aflevering af Køretøjet med den takst, der fremgår af Lejeaftalen. Ubrugte kilometer refunderes ikke.
 • 12.9 Afleveres Køretøjet ikke senest på det aftalte Afleveringstidspunkt, er Lejer erstatningsansvarlig for skader og tab, der ikke er forsikringsdækning for, og som måtte opstå i perioden, indtil Køretøjet afleveres til det af Udlejer oplyste Afleveringssted og frem til køretøjet får foretaget en inspektion.
 • 12.10 Afleveres Køretøjet ikke senest på det aftalte Afleveringstidspunkt, uanset baggrunden herfor, er Lejer erstatningsansvarlig for skader og tab, der ikke er forsikringsdækning for, og som måtte opstå i perioden, indtil Køretøjet afleveres til det af Udlejer oplyste Afleveringssted. Lejer vil samtidig hæfte for betaling af leje for Køretøjet indtil bilen er tilbageleveret samt forpligtet til at betale gebyr for manglende aflevering jf. gældende Prisliste.
 • 12.11 Undladelse af aflevering af køretøjet til aftalt tid, herunder under hensyntagen til automatisk fornyelse af Lejeaftalen, eller manglende betaling falder ind under Straffelovens bestemmelser om brugstyveri, nuværende § 293.

13. Ændringer i lejebetingelserne.

 • 13.1 Udlejer forbeholder sig retten til at ændre vilkår, herunder priser, og gebyrer.
 • 13.2 Hvis udlejer foretager væsentlige ændringer i Lejeaftalen eller Lejebetingelser, vil Lejer blive orienteret i forbindelse med log-on på Dribe applikationen. Lejer vil blive bedt om at gennemgå og acceptere de ændrede vilkår eller priser.
 • 13.3 Væsentlige ændringer skal varsles over for Lejer med et varsel på mindst 30 dage til udløbet af en lejeperiode, og Lejer kan i varslingsperioden opsige Lejeaftalen til udgangen af varslingsperioden med et varsel på 7 dage, uanset bindingsperiode.
 • 13.4 Væsentlige ændringer varsles via Dribe Applikationen og ved individuel kommunikation, fx e-mail eller sms.
 • 13.5 Enhver ændring af Lejeaftalen eller Lejebetingelserne skal ske skriftligt for at være gyldig.
 • 13.6 Udlejer har mulighed for at ændre i priser, gebyrer og andre vilkår i bestemte situationer. Det er desværre ikke muligt at lave en komplet liste, men her findes eksempler på nogle af de situationer, hvor Udlejer har mulighed for at ændre priser og gebyrer:
  • 13.6.1 Udefrakommende omkostninger
   Udlejers prissætning er afhængig af de priser og omkostninger Udlejer har til indkøb af de køretøjer Lejer kan leje gennem Dribe. En højere indkøbspris vil medføre mulige prisstigninger for Lejer ved leje af et køretøj. Det kan også være omkostninger fra andre eksterne parter i forbindelse med Udlejers levering af ydelser til Lejer, f.eks. for at stille betalingsløsninger til rådighed, stigninger i renteomkostninger eller stigninger fra andre distributører.
  • 13.6.2 Inflation
   Hvis priserne i samfundet generelt stiger, påvirker det Udlejer omkostninger, og Udlejer kan derfor have behov for at regulere priser i takt med inflationen.
   Udlejer har valgt at sætte priserne i samfundet pr. 1. januar 2017 til indeks 100 og kan ud fra det tilpasse priser i overensstemmelse med den generelle prisudvikling i samfundet.
   Hvis prisen ændres, vil Udlejer ændre den ud fra et eller flere af de gængse prisindeks, der udarbejdes af anerkendte eksterne institutioner.
   Det betyder, at hvis inflationen samlet set har været fx 5 % i årene 2017-2019, kan Udlejer ændre prisen med 5% i 2019 relativt i forhold til 2017.
  • 13.6.3 Ændret lovgivning, regulering eller praksis
   Afgiftsområdet på biler er reguleret af lovgivning og andre regler, som hyppigt ændres.
   Sådanne ændringer eller fx en ny retspraksis eller administrativ praksis kan gøre, at Udlejer bliver nødt til at ændre i vilkår og priser.
  • 13.6.4 Produktændringer
   En ændring af et af Udlejers produkter kan f.eks. skyldes, at de grundlæggende forudsætninger for produktet er ændret. Det kan f.eks. være på grund af ændret lovgivning, ændrede kundeønsker eller konkurrencemæssige forhold.
   Det kan også skyldes, at efterspørgslen ikke længere giver grundlag for at udbyde et produkt i dets nuværende form.
  • 13.6.5 Incitament til en mere effektiv kundeadfærd
   Administrationen af medlemskabsaftaler, lejeaftaler eller særlige services forbundet hermed, kan påføre Udlejer uforudsete interne eller eksterne omkostninger, der kan henføres direkte til levering i henhold til en Lejers medlemskab eller lejeaftale. I den forbindelse kan det være nødvendigt at lave ændringer i priser og vilkår, som skaber incitament for Dribes kunder til at vælge mere effektive økonomiske løsninger.

14. Brug af personoplysninger.

 • 14.1 Når du lejer et køretøj, vil CFCO A/S behandle personoplysninger om Lejer. Du kan læse mere om vores behandling af dine personoplysninger i vores privatlivspolitik, som du finder her: https://dribeatwork.dk/vilkaar-og- betingelser/privatlivspolitik/

15. Tvister.

 • 15.1 Enhver tvist mellem Lejer og Udlejer, der ikke kan løses i mindelighed, skal afgøres efter dansk ret ved de almindelige danske domstole, med forbehold for de ufravigelige regler om forbrugerbeskyttelse, der er gældende i det land, hvor Lejer har bopæl.

16. Klager.

 • 16.1 Klager over Udlejer skal sendes skriftligt pr. e-mail til atwork@dribe.dk
 • 16.2 Herudover henvises til https://naevneneshus.dk/ og Nævnenes Hus, Center for Klageløsning, Toldboden 2, 8800 Viborg, e-mail: nh@naeveneshus.dk. Europa-Kommissionens online
  klageportal http://ec.europa.eu/odr kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis Lejer er forbruger med bopæl i et andet EU- land.