Company Ride lejeaftale

Udlejer

DRIBE A/S

Turbinevej 9

2860 Søborg

CVR-nr. 38 72 91 44

(”Udlejer”)

 

Telefon: +45 70 23 74 22

Mail: info@dribe.dk

 

Lejer

Virksomhedsnavn: XX

CVR nr: XX

 

Bruger

Navn: XX

CPR.nr: XX

Kørekortnummer

(“Lejer”)

Telefon: XX

Mail: XX

 

”Køretøjet” der er lejet

Mærke: XX

Model: XX

Registreringsnummer: XX

Stelnummer:XX

Kilometerstand ved Lejeperiodens start: XX

 

Afhentningssted

 • Køretøjet afhentes ved første leje af Lejer fra afhentningsstedet, der er angivet i App’en.

 

Lejeperioden

 • Fra ”Afhentningstidspunkt” kan køretøjet afhentes
 • Lejeperioden (”Lejeperioden”) slutter den XX. Efter 270 dage kan lejeaftalen dog opsiges af lejer uden varsel. Ved opsigelse indenfor de 270 dage , skal lejer have en eksplicit godkendelse fra den Dribe at Work ansvarlige hos arbejdsgiveren.
 • Udlejer har ret til at opsige Lejeaftalen med syv dages varsel.

Anvendelse af Køretøjet

 • Lejer og Fører af Køretøjet skal overholde de Lejeaftalen vedlagte Lejebetingelser og gældende lovgivning. Ved manglende overholdelse påhviler det Lejer at holde Udlejer skadesløs for ethvert tab, som Udlejer måtte lide som en følge heraf.
 • Køretøjet må ikke anvendes til kørsel på bane, enhver form for erhvervsmæssig person- eller godsbefordring samt anden kørsel, som kræver særlig tilladelse.

 

Pris og betaling

 • Prisen for leje af Køretøjet udgør DKK XX eks. moms pr. 30 dage.

 

Optjening af loyalitetspoint

 • Lejer optjener XX point, der tildeles hver 30. dag, hvis Lejer er medlem af Udlejers loyalitetsprogram ”Dribers Club”.
 • Point tildeles hver 30. dag og bortfalder automatisk, hvis der ikke sker betaling for leje af Køretøjet. Såfremt Lejeaftalen returneres inden der er forløbet 30 dage  tildeles Lejer et forholdsmæssigt antal point for det antal dage Lejer har betalt leje for.

 

Parkeringsafgifter, bøde og lign.

 • Lejer hæfter for betaling af parkeringsafgifter, bøder og andre skyldige beløb, som måtte blive pålagt Udlejer som følge af Lejers eller en eventuel Førers brug af Køretøjet i Lejeperioden.

 

Skader og ulykker

 • Udlejer har tegnet en ansvars- og kaskoforsikring for Køretøjet, hvor Lejer og Føreren/Førerne anses for sikrede.

 

Lejer har en selvrisiko på kr. 5.000 pr. skade

 • Forsikringsselskabet kan imidlertid gøre regres gældende over for Lejer eller Føreren/Førerne for det fulde tab i følgende tilfælde:
 • Hvis den pågældende har ført Køretøjet uden at have gyldigt kørekort
 • Hvis skaden er fremkaldt ved en uagtsomhed, der kan betegnes som grov hensynsløshed, jf. færdselslovens § 108, stk. 2.

 

 • Ved væsentlig skade, ulykke eller havari skal Lejer straks underrette Udlejer telefonisk på tlf.nr. 70 23 74 22.
 • Lejer er forpligtet til at anmelde enhver skade på Køretøjet til Udlejers forsikringsselskab, Codan, på tlf.nr 78 73 61 67 Lejers anmeldelsespligt omfatter også mindre buler, stenslag og skader af kosmetisk art.
 • Ved driftsstop skal Udlejers mobilitetsservice anvendes. Udlejers mobilitetsservice kan kontaktes telefonisk på tlf.nr. 70 23 74 22. Herudover henvises til Dribe FAQ www.work.dribe.dk/faq
 • Lejer er over for Udlejer ansvarlig for enhver skade på Køretøjet og tab, Udlejer måtte lide som følge af Lejers leje af Køretøjet, uanset hvem der fører det.

 

Afleveringssted

 • Hvis Lejer ønsker at returnere Køretøjet skal returnering ske på (”Afleveringssted”) , der er angivet i App’en.

Overdragelse

 • Lejer er ikke berettiget til, hverken helt eller delvist, at overdrage sine rettigheder og/eller forpligtelser ifølge Lejeaftalen uden Udlejerens forudgående skriftlige samtykke, medmindre andet følger af lov.
 • Udlejer er uden Lejers samtykke berettiget til at overdrage sine rettigheder og forpligtelser ifølge Lejeaftalen, det gælder også aftaler om betalingsservice og lign.

 

Kommunikation

 • Lejer er forpligtet til at oplyse Udlejer om sine til enhver tid gældende person- og kontaktoplysninger, herunder e-mail, telefonnr. m.v.
 • Kommunikation mellem Lejer og Udlejer, herunder varsling om ændringer, anses for at være kommet frem til Lejer, når varslingen sker ved push-meddelelser på Dribe applikationen og eftersendt pr. e-mail, eller sms.

 

Øvrige vilkår

  • Lejeforholdet reguleres tillige af Udlejers generelle lejebetingelser der udgør en integreret del af Lejeaftalen, og som Lejer ved sin bekræftelse­­ på denne Lejeaftale erklærer at være bekendt med og have accepteret. Lejebetingelserne er til enhver tid tilgængelige på [Dribe at work mobilapplikationen]

Underskrift

 • Denne Lejeaftale accepteres og opbevares digitalt af Udlejer. Et eksemplar af den accepterede lejeaftale kan tilgås i Dribe at Work Applikationen.Udleveringskvittering og afleveringskvittering fremsendes pr. email til Lejer.Dato: XX

 

 

Generelle lejebetingelser

1. Ejendomsret.

 • 1.1 Lejer har alene en brugsret til Køretøjet på de vilkår, der fremgår af Lejeaftalen og disse Lejebetingelser.
 • 1.2 Udlejer kan kræve Køretøjet forsynet med skilte og mærker.
 • 1.3 Typebetegnelser, fabrikationsnumre og lignende, der tjener til identifikation af Køretøjet, må ikke fjernes.
 • 1.4 Lejer må ikke sælge, pantsætte, stille som sikkerhed eller på anden måde råde retligt over Køretøjet.
 • 1.5 Lejer må ikke ændre eller omdanne Køretøjet, ligesom Lejer ikke har ret til at udskifte dele af Køretøjet.
 • 1.6 Udlejer har til enhver tid ret til at besigtige Køretøjet på en af Udlejer angivet adresse, dog med mindst 7 dages varsel.

2. Brugsret og anvendelse.

 • 2.1 Køretøjet må kun bruges til kørsel inden for kontinentet Europa, med undtagelse af en række lande. Køretøjet må ikke bruges til kørsel i: Albanien, Armenien, Azerbaijan, Belarus (Hviderusland), Bosnien, Bulgarien, Cypern, Estland, Georgien, Grækenland, Jugoslavien, Kasakhstan, Kosovo, Kroatien, Letland, Litauen, Malta, Makedonien, Moldova, Montenegro, Polen, Rumænien, Rusland, Serbien, Slovakiet, Slovenien, Tjekkiet, Tyrkiet, Ukraine eller Ungarn.
 • 2.2 Ved rygning i køretøjet vil Lejer blive pålagt at betale et rengøringsgebyr, der fremgår af Udlejers Prisliste (”Prislisten”). Prislisten er vedlagt den indgåede samarbejdsaftale.
 • 2.3 Det er ikke tilladt at have dyr i Køretøjet. Ved overtrædelse vil Lejer blive pålagt at betale et rengøringsgebyr, der fremgår af Udlejers Prisliste.
 • 2.4 Ved dyr i køretøjet vil Lejer blive pålagt at betale et rengøringsgebyr, der fremgår af Udlejers Prisliste.
 • 2.5 Såfremt Køretøjet anvendes i strid med denne Lejeaftale, de generelle Lejebetingelser eller gældende lovgivning, er Udlejer berettiget til at tilbagetage Køretøjet uden varsel. Enhver dermed forbundet omkostning pålægges Lejer, der tillige er pligtig at betale den aftalte leje for Køretøjet i den resterende del af Lejeperioden.
 • 2.6 Lejer bekræfter at være blevet gjort opmærksom på, at Køretøjet er udstyret med satellit-sporing.

3. Afhentning/Udlevering.

 • 3.1 Afhentningssted og Afhentningstidspunktet fremgår af Lejeaftalen.
 • 3.2 Ved afhentning skal Lejer straks undersøge Køretøjet. Lejer bekræfter ved ibrugtagning af Køretøjet, at Køretøjet er modtaget i god og lovlig stand, herunder at Lejer har undersøgt bremser, styretøj, signalapparater og lygter, inden kørsel påbegyndes. Opdager Lejer, at der er fejl eller mangler ved Køretøjet ved undersøgelsen, skal dette straks oplyses til Udlejer, før Køretøjet tages i brug.
 • 3.3 I perioden fra Køretøjets afhentning og frem til Køretøjets aflevering til Udlejer, forpligter Lejer/Fører sig til ikke at efterlade nøgler til Køretøjet i Køretøjet, når det ikke er i brug. Det er en forudsætning for forsikringsdækning, at nøglerne til Køretøjet ikke efterlades i Køretøjet, jf. punkt 9.3.

4. Udlejers ansvar.

 • 4.1. Udlejer fraskriver sig ansvaret for ethvert tab eller andre følgeskader, som forsinkelse eller mangler ved Køretøjet måtte udløse hos Lejer.
 • 4.2 I tilfælde af mangler ved Køretøjet er Lejer forpligtet til at acceptere afhjælpning. Såfremt afhjælpning ikke er mulig, kan Udlejer vælge af udskifte Køretøjet eller opsige Lejeaftalen i overensstemmelse med punkt 8.24.
 • 4.3 Udlejer er ikke ansvarlig for private genstande, som bliver beskadiget, tabt eller glemt under eller efter lejemålet.
 • 4.4 Udlejer er ikke ansvarlig for force majeure, herunder men ikke begrænset til nedbrud i eller manglende adgang til IT systemer, hærværk og tyveri samt andre begivenheder, som ligger uden for Udlejers kontrol, og hvad enten begivenheden rammer Udlejer selv eller en underleverandør.
 • 4.5 Udlejer kan ikke gøres erstatningsansvarlig for tab eller skade opstået som følge af Lejers brug af Køretøjet, herunder beskadigelse af tredjemands ting, medmindre Udlejer har handlet særskilt ansvarspådragende.

5. Lejers ansvar.

 • 5.1 Konstaterer Lejer i løbet af Lejeperioden, at Køretøjet ikke er i overensstemmelse med det aftalte, skal Lejeren reklamere over for Udlejer, straks efter fejlen/manglen bliver opdaget.
 • 5.2 Lejer er ansvarlig for, at såvel private som offentlige forskrifter, der gælder for benyttelse af Køretøjet, overholdes, og at fornødne tilladelser indhentes. Lejer bærer risikoen for, at de fornødne tilladelser kan opnås og ikke tilbagekaldes.
 • 5.3 Lejer friholder Udlejer for ethvert ansvar, som Udlejer måtte ifalde over for det offentlige eller over for private på grund af den brug, Lejer gør af Køretøjet, herunder at forskrifter ikke er iagttaget, eller tilladelse ikke er indhentet.
 • 5.4 Lejer må kun påfylde den korrekte brændstoftype på Køretøjet. Lejer skal holde Udlejer skadesløs for ethvert tab forbundet med påfyldning af forkert brændstoftype.
 • 5.5 Lejer må ikke benytte Køretøjet til kørsel under påvirkning af alkohol, narkotiske stoffer eller andre former for sløvende midler.
 • 5.6 På samme måde som hvis Lejer havde været Køretøjets ejer, er Lejer ansvarlig for eventuelle lovbrud, der finder sted i Lejeperioden og sker i forbindelse med Lejers/Førers brug af Køretøjet. Lejer hæfter for alle gebyrer, bøder og afgifter, herunder vejafgifter, som måtte opstå i forbindelse med brugen af Køretøjet under Lejeperioden og frem til det tidspunkt, hvor Køretøjet er afleveret til Udlejer. Lejer accepterer, at Udlejer er berettiget til at trække disse omkostninger på Lejers kreditkort med tillæg af det administrationsgebyr, der fremgår af Udlejers Prisliste.

6. Vedligeholdelse.

 • 6.1 Lejeaftalen er inklusive fri service og mekanisk vedligeholdelse i henhold til de til enhver tid gældende forskrifter fra fabrikanten, herunder udgifter til arbejdsløn, reservedele, kontrol og olieskift. Desuden omfatter lejeaftalen vinter- og sommerdæk samt skifte heraf.
 • 6.2 Lejer er dog forpligtet til at vedligeholde Køretøjet, således at Køretøjet til enhver tid svarer til den stand, Køretøjet havde ved udlevering, og ikke udviser anden forringelse end, hvad der følger af almindeligt slid og ælde. Lejer skal ved vedligeholdelse nøje overholde de herfor gældende forskrifter som angivet i instruktionsbøger og lignende materiale fra fabrikanten.
 • 6.3 Såfremt Køretøjet i Lejeperioden skal have udført service, skal repareres eller skal have udført arbejde på basis af en fabriksindkaldelse, er Lejer forpligtet til at indlevere Køretøjet til et af Udlejer anvist sted. Såfremt en servicelampe begynder at lyse i Køretøjet under Lejeperioden, er Lejer forpligtet til straks at orientere Udlejer herom. Lejer er også i det tilfælde forpligtet til at indlevere Køretøjet, såfremt Udlejer vurderer, at det er nødvendigt.
 • 6.4 Lejer vil blive holdt ansvarlig for eventuelle følgeskader, der måtte opstå på grund af manglende overholdelse af punkt 6.2 og 6.3, herunder for bortfald af garanti.
 • 6.5 Lejer må ikke selv foretage reparation eller service af Køretøjet, men skal i stedet straks kontakte Udlejer for anvisning til en af Udlejers faste samarbejdspartnere. Udlejer vil i det tilfælde stille et nyt køretøj til rådighed for Lejer, medmindre Køretøjets tilstand er en følge af Lejeres misligholdelse af dennes forpligtelser i henhold til Lejeaftalen eller disse Lejebetingelser. Det køretøj, der stilles til rådighed for Lejer i den periode, hvor Køretøjet er til service eller reparation, vil ikke nødvendigvis være af samme mærke eller model eller stand som det oprindelige Køretøj.
 • 6.6 Hvis Lejer undlader at indlevere Køretøjet til Udlejer, vil dette blive betragtet som væsentlig misligholdelse af Lejeaftalen, og Udlejer vil være berettiget til straks at ophæve Lejeaftalen.

7. Risiko.

 • 7.1 Lejer bærer risikoen for Køretøjets ødelæggelse, forringelse, beskadigelse eller bortkomst, herunder tyveri, fra det tidspunkt hvor Køretøjet er afhentet og kommet i Lejers eller Førers besiddelse og frem til det tidspunkt, hvor Køretøjet er leveret tilbage til Udlejer på det af Udlejer anviste Afleveringstidspunkt og Afleveringssted.
 • 7.2 Lejer hæfter for udgifter udløst af skader, hændelige uheld, tyveri m.v., i det omfang skaden ikke er dækket af den i punkt 9 tegnede forsikring.
 • 7.3 Hvis Køretøjet ødelægges eller forringes – uanset af hvilken årsag – skal Lejer straks underrette Udlejer herom.
 • 7.4 Lejer frigør ved sin accept af Lejeaftalen og disse Lejebetingelser Udlejer for ethvert ansvar for tab af eller skader på enhver genstand, som Lejer eller nogen anden person måtte have efterladt, opbevaret eller transporteret i køretøjet før eller under Udlejningsperioden. Lejer er endvidere indforstået med at holde Udlejer skadesløs i tilfælde af erstatningskrav eller omkostninger opstået i forbindelse med sådanne tab eller skader, ligesom Lejer skal forsvare udlejers interesser og godtgøre ham eventuelle omkostninger i denne forbindelse.

8. Opsigelse af Lejeaftalen.

 • 8.1 Lejer kan opsige Lejeaftalen ved at returnere Køretøjet i og følge returneringsprocessen i Udlejers mobilapplikation og i øvrigt i overensstemmelse med den indgåede samarbejdsaftale.
 • 8.2 Udlejer har ret til at opsige Lejeaftalen med 7 dages varsel. Lejeren har i den forbindelse pligt til at aflevere Køretøjet til Udlejer senest dagen efter udløbet af opsigelsesvarslet, dvs. senest 8 dage efter Udlejers opsigelse.

9. Forsikring.

 • 9.1 Kasko- og ansvarsforsikring er inkluderet i Lejeydelsen, dog hæfter Lejer for skader op til selvrisikobeløbet. Selvrisikoen for Lejer begrænses til maksimalt 5.000 kr. pr. skade.
 • 9.2 Det er en forudsætning for forsikringsdækning, at nøglerne til Køretøjet ikke efterlades i Køretøjet, når det ikke er i brug.
 • 9.3 Forsikringsselskabet kan gøre regres gældende over for Lejer eller Fører af Køretøjet for den fulde skadesudgift, hvis Køretøjet er ført af en person uden gyldigt kørekort eller hvis skaden er fremkaldt ved en uagtsomhed, der kan betegnes som grov hensynsløshed, jf. færdselslovens § 108, stk. 2.
 • 9.4 Lejer accepterer sin forpligtelse til at beskytte Udlejers interesser i tilfælde af skade eller anden forsikringsbegivenhed ved:
  • 9.5.1 straks at anmelde enhver skade der opstår i Lejeperioden til Udlejers forsikringsselskab,
  • 9.5.2 at skaffe navne og adresser på alle implicerede parter og eventuelle vidner samt registreringsnumre på alle implicerede biler,
  • 9.5.3 undlade at anerkende ansvar eller skyld,
  • 9.5.4 undlade at forlade køretøjet, uden at der er truffet tilstrækkelige sikkerhedsforanstaltninger,
  • 9.5.5 underrette politiet omgående, såfremt en anden parts skyld skal fastslås, eller hvis der er tale om personskade,
  • 9.5.6 udfylde og aflevere en skadesanmeldelse på Udlejers eller Udlejers forsikringsselskabs forespørgsel.
 • 9.6 Hvis Lejer undlader at iagttage ovenstående, medfører det bortfald af forsikringsdækningen.

10. Misligholdelse.

 • 10.1 Udlejer kan uden varsel ophæve Lejeaftalen, tilbagetage Køretøjet og kræve erstatning for sit tab, herunder bl.a. lejeydelser i den resterende del af Lejeperioden, hvis Lejer væsentligt misligholder sine forpligtelser i henhold til Lejeaftalen eller disse Lejebetingelser. Lejer har i den anledning ikke krav på et erstatningskøretøj eller økonomisk kompensation.
 • 10.2 De nedenfor oplistede forhold vil blive betragtet som væsentlig misligholdelse. Listen er ikke udtømmende. Det vil blive betragtet som væsentlig misligholde, hvis Lejer:
  • 10.2.1 undlader at betale forfaldne ydelser eller andre skyldige beløb,
  • 10.2.3 undlader at afleverer Køretøjet til Udlejer på det aftalte Afleveringstidspunkt, når Lejeaftalen er endeligt opsagt (og ikke automatisk forlænges),
  • 10.2.3 forsømmer at vedligeholde Køretøjet som reguleret i punkt 6,
  • 10.2.4 nægter Udlejer eller dennes samarbejdspartner efter rimeligt varsel på 7 dage at få adgang til at besigtige Køretøjet,
  • 10.2.5 anvender Køretøjet i strid med de love, forskrifter og instruktioner, der gælder for sådant brug, eller undlader at indhente de fornødne offentlige tilladelser,
  • 10.2.6 overlader brugen af Køretøjet helt eller delvist til andre end de i Lejeaftalen godkendte personer.
 • 10.3 Såfremt politiet eller anden offentlig myndighed vurderer, at Køretøjet under Lejeperioden har været benyttet til ulovlige eller uhensigtsmæssige formål, kan disse uden videre inddrage Køretøjet, uden at Lejer i den anledning har krav på erstatningskøretøj eller økonomisk kompensation.
 • 10.4 Strømmen på Køretøjets undervogn kan blive slukket, hvis Lejer misligholder lejeaftalen og ikke afleverer Køretøjet tilbage til Udlejer. Af sikkerhedsmæssige årsager vil Lejer blive varslet via email om, hvornår strømmen på Køretøjets undervogn bliver slukket. Strømmen vil blive slukket på det angivne tidspunkt eller så tæt som muligt derpå, så længe Udlejer kan se, at Køretøjet ikke har været ude og køre i minimum 20 minutter.
 • 10.5 I forbindelse med tilbagetagning af Køretøjet faktureres Lejer for afhentningen i overensstemmelse med Udlejers gældende Prisliste (gebyret hedder ”Gebyr for manglende aflevering af Ride på det af Dribe anviste afleveringssted”).

11. Aflevering.

 • 11.1 Køretøjet afleveres til Udlejer i samme stand som ved udleveringen. Køretøjet afleveres desuden tømt for private effekter i overensstemmelse med Udlejers instruks for afleveringsprocedure på Udlejers applikation. Køretøjet skal indeholde alle nøgler og eventuelle nøglekort, radiokoder, servicebog og instruktionsbøger, som Køretøjet blev udleveret med.
 • 11.2 Når Køretøjet er afleveret, modtager Lejer en afleveringskvittering via Udlejers mobilapplikationen. Lejer skal følge den afleveringsprocedure, der fremgår af Udlejers mobilapplikation.
 • 11.3 Udlejer vil herefter gennemgå Køretøjet og udarbejde en skadesrapport, hvis Køretøjets stand ligger udover normalt slid og ælde, herunder hvis der er: Stenslag eller revner i glas, ridser i lakken (der ikke kan poleres væk), ridser/huller/buler i interiør, skader, eftermontering af ekstraudstyr, ruder og dæk, og tilfælde, hvor kabinen er medtaget af røg eller andre lugtgener.
 • 11.4 Udgifter til udbedring af forhold, der ikke kan karakteriseres som almindeligt slid og ælde, vil blive opgjort og opkrævet af Lejer.
 • 11.5 Såfremt gennemgangen af Køretøjet viser skader, der dækkes af Køretøjets kaskoforsikring, hæfter Lejer for den selvrisiko, der fremgår af Lejeaftalen, og Lejer er forpligtet til at udfylde en skadesanmeldelse og bistå Udlejer overfor Udlejers forsikringsselskab. Lejer hæfter for betaling af reparation af skader, der ikke er omfattet af kaskoforsikringen.
 • 11.6 Det tilladte kilometerforbrug for Lejeperioden fremgår af Lejeaftalen. Lejer skal betale for overkørte kilometer med den takst, der fremgår af Lejeaftalen. Ubrugte kilometer refunderes ikke.
 • 11.7 Afleveres Køretøjet ikke senest på det aftalte Afleveringstidspunkt, er Lejer erstatningsansvarlig for skader og tab, der ikke er forsikringsdækning for, og som måtte opstå i perioden, indtil Køretøjet afleveres til det af Udlejer oplyste Afleveringssted, Lejer vil samtidig hæfte for betaling af lejeydelser frem til det tidspunkt, hvor der er sket aflevering.
 • 11.8 Undladelse af aflevering af køretøjet til aftalt tid, herunder under hensyntagen til automatisk fornyelse af Lejeaftalen, eller manglende betaling falder ind under Straffelovens bestemmelser om brugstyveri, nuværende § 293.

12. Ændringer i lejebetingelserne.

 • 12.1 Udlejer forbeholder sig retten til at ændre vilkår, herunder priser, og gebyrer.
 • 12.2 Enhver ændring af Lejeaftalen eller Lejebetingelserne skal ske skriftligt for at være gyldig.

13. Brug af persondata.

14. Tvister.

 • 14.1 Enhver tvist mellem Lejer og Udlejer, der ikke kan løses i mindelighed, skal afgøres efter dansk ret ved de almindelige danske domstole, med forbehold for de ufravigelige regler om forbrugerbeskyttelse, der er gældende i det land, hvor Lejer har bopæl.

15. Klager.

 • 15.1 Klager over Udlejer skal sendes skriftligt pr. e-mail til complaint@dribe.dk